Scroll Top

SFDR (2019/2088) gerelateerde bekendmakingen

Transparantie van gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's

Berk Partners beschouwt duurzaamheidsrisico’s als een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur die, als deze zich voordoet, een daadwerkelijke of potentiële materiële negatieve invloed kan hebben op de waarde van de investering.

Voordat er investeringsbeslissingen worden genomen namens Berk Partners Groeifonds II, doorloopt Berk Partners een proces dat gericht is op het identificeren van de materiële risico’s die verbonden zijn aan elke voorgestelde investering; deze zullen relevante duurzaamheidsrisico’s omvatten. Het is de bedoeling dat gedurende het gehele proces relevante duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd en beoordeeld aan de hand van hetzelfde proces als wordt toegepast op andere relevante risico’s die van invloed zijn op het fonds en de investeringen die namens het fonds worden gedaan.

Berk Partners houdt in het algemeen rekening met onder andere de volgende duurzaamheidsrisico’s: negatieve sectorrisico’s, gezondheidsrisico’s, natuurrampen, grondstof- en waterschaarste, onethische inkoop en arbeidspraktijken, CO2- en klimaatrisico’s. Berk Partners beoordeelt dat de potentiële impact op het rendement van deze Duurzaamheidsrisico’s gemiddeld tot laag is; dit wordt beoordeeld op basis van de waarschijnlijkheid in relatie tot de potentiële impact van dit risico.

Transparantie van ongunstige effecten op de duurzaamheid op entiteitsniveau

In lijn met de Sustainable Finance Disclosure Regulation, Berk Partners verklaart dat het momenteel geen rekening houdt met negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in verband met al zijn producten en diensten, zoals gedefinieerd onder en in overeenstemming met de FRR, en dat het daarom geen openbaarmakingen doet zoals beschreven in de openbaarmakingsverordening. Gezien de reikwijdte van de organisatie van Berk Partners zou een dergelijke openbaarmaking en de bijbehorende administratieve lasten niet proportioneel of praktisch zijn gezien de beperkte hoeveelheid gegevens. Berk Partners kan daarom niet garanderen dat de informatie volledig en van goede kwaliteit is en voldoet aan de technische normen.

In de praktijk houdt Berk Partners, afhankelijk van de investeringsstrategie en het product, rekening met een relevante subset van de “duurzaamheidsfactoren” die in de SFDR worden opgesomd, waaronder milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, respect voor mensenrechten, anticorruptie en/of anti-omkopingsaangelegenheden door middel van zijn beleid inzake de integratie van milieu-, sociale en bestuurlijke risico’s en waardecreatiemogelijkheden in zijn investeringsproces. Berk Partners zal de bekendmaking van negatieve effecten van zijn investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op entiteitniveau heroverwegen wanneer de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens met betrekking tot zijn portefeuille op een niveau zijn dat volledige naleving vereist. Berk Partners zal dit standpunt periodiek evalueren en heroverwegen.

Transparantie van het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's

Berk Partners heeft een beloningsbeleid dat is gebaseerd op het Beloningsbeleid Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen zoals opgenomen in Boek 1 Wft Hoofdstuk 1.7. Dit geldt voor alle medewerkers van Berk Partners. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen ongewenste risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van direct of indirect belanghebbenden of de soliditeit/ continuïteit van Berk Partners.

Het beloningsbeleid sluit aan bij de integratie van duurzaamheidsrisico’s. De variabele beloning van elke persoon die onder de verantwoordelijkheid van Berk Partners werkzaam is, is gebaseerd op criteria die onder meer betrekking hebben op de wijze waarop de individuele persoon heeft aangetoond dat hij/zij in het belang van Berk Partners en de Investeerders heeft gehandeld, met inbegrip van de naleving van het beleid en de procedures van Berk Partners. Dit omvat relevant investeringsselectie- en risicobeheerbeleid en -processen van Berk Partners, waarin relevante duurzaamheidsrisico’s kunnen zijn geïntegreerd.